Senior GL Accountant

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
Języki
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:


1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest firma PRIORITY SALE, ul Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków, nazwana później jako SALES HR
2. Kontakt z SALES HR jest możliwy: za pomocą e-maila: kontakt@saleshr.pl za pomocą telefonu: 737 176 317, drogą pocztową: Ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SALES HR w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy.
4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: rekrutacja@saleshr.pl, telefonu: +48 737 176 317, droga pocztową: ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Klienci SALES HR w związku z realizacją celów rekrutacyjnych. Klientami SALES HR są podmioty poszukujące kandydatów do pracy.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana). A jeśli została wyrażona zgoda na poczet realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez SALES HR, okres przetwarzania danych będzie wynosił 36 miesięcy od momentu aplikacji lub do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (nie dłużej jednak niż 36 miesięcy), co stanowi prawnie uzasadniony interes SALES HR w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od SALES HR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.